Add to Calendar 2021-04-27 09:00:00 2021-04-28 13:00:00 Europe/Oslo Webinar:
Risikostyringskonferansen 2021
Norsk Petroleumsforening Webinar:
Risikostyringskonferansen 2021_2021-04-27 09:00:00
27. to 28. Apr 2021

Webinar:
Risikostyringskonferansen 2021

ONLINE

NB! ENDRING AV FORMAT, NAVN OG KONFERANSESPRÅK

Norsk Petroleumsforening tar hensyn til smittetrykket i samfunnet og gjør derfor årets Risikostyringskonferanse (tidligere kalt “Risk Management Summit”) om til et rent webinar. Vi skulle aller helst ha møttes i Stavanger, men helse og sikkerhet må i år, som ifjor, gå foran alt.

Foredragene blir denne gangen holdt på norsk og med den samme høye kvaliteten som før, men justeres og tilpasses en digital plattform.
Sjekk denne siden jevnlig for oppdatert informasjon!

Velkommen til Risikostyringskonferansen 2021

Usikre tider. Nye rammebetingelser i petroleumsnæringen.

 

Under årets konferanse vil du som deltaker bl.a. kunne høre Ptil-direktør Anne Myhrvold sitt perspektiv på risiko i petroleumsnæringen og Espen Nakstad fortelle om risikovurderinger i Helsedirektoratet ifm. Covid-19. Klima, pandemi og cyber er andre temaer konferansen vil ta for seg. Hva er konsekvensene for næringen? Og har vi metoder som møter utfordringene?

Vi ønsker med konferansen å ta opp tema petroleumsnæringen er opptatt av. Dette gjør vi gjennom å knytte til oss dyktige foredragsholdere som deler sin kunnskap og innsikt i konferansen.

Formålet med NPF sin Risikostyringskonferanse er å dele kunnskap og erfaringer med risikostyring på strategisk og operasjonelt nivå. Denne årlige konferansen har vært avholdt siden 2015, og er rettet mot ledere og risikostyringseksperter i petroleumsindustrien.

Jobber du som leder i en petroleumsvirksomhet eller kanskje med å utarbeide operasjonelle/strategiske risikoanalyser så bør du melde deg på å få masse faglig påfyll.

 

*Endringer i oppsatt program kan forekomme*

Program

Tuesday 27. April

FREMTID – RAMMEBETINGELSER. FULL GASS, ELLER BREMS?

Ordstyrer: Richard Heyerdahl, Proactima
09:00

Velkommen

Bjørnar Heide, Leder av programkomiteen
09:05

Rammebetingelser i petroleumsnæringen

Anne Myhrvold, Administrerende Direktør, Petroleumstilsynet
09:45

Risikostyring i en alliansekontekst

Camilla Leon, Subsea Alliance Manager, Aker BP og Roar Saurdal, Alliance Project Manager, Subsea 7
10:10

Hvilket kart bruker du?

Kristin Karlsrud Haugse, Senior rådgiver, Digitaliseringsdirekoratet
10:35

Olje og Gass – leverandørkjeden sett fra et risikoperspektiv

Espen Norheim, Corporate Finance Partner, Ernst & Young
11:00

PAUSE

KLIMA, PANDEMI OG CYBER. HVA ER KONSEKVENSENE FOR NÆRINGEN?

11:30

Hva har vi lært om risikoreduksjon og konsekvensreduksjon i pandemien?

Espen Rostrup Nakstad, Assisterende helsedirektør, Helsedirektoratet
12:10

Hvordan håndtere klima-relatert risiko i norske petroleumsvirksomheter?

Trond Winther, Administrerende Direktør, Proactima
12:35

Cyber risiko i Norge 2021

Bente Hoff, Leder Nasjonalt cybersikkerhetssenter, NSM
13:00

PAUSE

13:10

Hvordan komme motstanderen i forkjøpet ? – trusselanalyse i Aker BP

Benjamin Skattum, Threat Analyst, Aker BP
13:35

Risikostyring i et prosjekt- og virksomhetsperspektiv

Jon Lereim, Prodekan Energy Management og Professor i Prosjektledelse, Handelshøyskolen BI
14:00

Slutt dag 1

Wednesday 28. April

PROSESS OG METODE. HAR VI METODER SOM MØTER UTFORDRINGEN?

Ordstyrer: Sissel Haugdal Jore, Universitetet i Stavanger (UiS)
09:00

Velkommen dag to

09:05

Metode for strategisk risikoanalyse som synliggjør klynge- og smitteeffekter på tvers av ulike risiko

Henning Veland, Senior manager, KPMG
09:30

Fremtidens regelverk uten risikoakseptkriterier?

Hermann S. Wiencke, Partner og Konsulent Sikkerhet, HMS, Risikostyring, Beredskap, Proactima og Terje Aven, Professor, Universitetet i Stavanger-UiS
09:55

Ny revisjon av Z-013 – økt fokus på beslutningsstøtte og barrierestyring, mindre fokus på detaljerte beregninger, kvantifisering av risiko og måling mot risikoakseptkriterier

Malene Sandøy, Technical Safety and Process Manager, Aker BP
10:20

Usikkerhet, sårbarhet og tilsiktede hendelser - hvorfor var det nødvendig å innføre nye begreper i revidert standard om risikovurderinger (NS 5814)?

Ann Karin Midtgaard, Utredningsleder, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
10:45

PAUSE

KULTUR? LEDEREN SIN ROLLE

Ordstyrer: Lars Bjarne Røvang, Gassco
11:15

Human Performance-perspektivet: et skifte i sikkerhetstenkningen

Jan Tore Ludvigsen, Fagleder, organisatorisk sikkerhet og menneskelige faktorer, Equinor
11:40

Situasjonsbevissthet – hva skal vi med det?

Sturle Danielsen Tvedt, Sjefrådgiver, Safetec
12:05

Bruk av Benchmarking i risikostyring

Catherine Carrier, Manager, Equinor
12:30

Risikokultur – ledelsens rolle

Frode Bø, Konserndirektør risikostyring, Sparebank 1 SR-Bank
12:55

Avslutning

Bjørnar Heide, Leder av programkomiteen
13:00

Slutt dag 2

Jon Lereim

Jon Lereim, Prodekan Energy Management og Professor i Prosjektledelse, Handelshøyskolen BI

Jon Lereim er ansatt som Prodekan for Executive Master of Management in Energy, en internasjonal grad, samt professor deltid på Handelshøyskolen BI med faglig spesialisering og fokus innen prosjektøkonomi, usikkerhetsstyring, kontraktstyring og kvalitetsledelse. Han har også fagansvar for programmer innen sikkerhetsledelse og HMS-ledelse ved BI.
Lereim har lang erfaring fra industrien. Han har blant annet hatt ulike lederjobber på senior- og Executive-nivå, så som leder av forskningsavdeling samt stål-offshoreavdelingen i DNV, Organisasjons- og personaldirektør inkluderende konsernstrategiprosess i Saga Petroleum, strategi- og organisasjonsdirektør i Aker Maritime(Solutions) og medlem av Akers IS/IT Strategy Board. Videre var Jon Lereim strategirådgiver og leder av prosjektkontoret i DONG Energy i København, samt styremedlem og medeier i Altinex(Noreco), et oppstrøms U&P oljeselskap
Jon Lereim var med i granskningskommisjonen etter Alexander L. Kielland-ulykken, og
Jon Lereim var leder av en internasjonal granskningskommisjon for Siri-plattformen på Dansk Sokkel (storesøster til Yme-plattformen ) i perioden 2009 - 2014
Jon har undervist i og hatt fagansvar på BIs skreddersydde program innen prosjektledelse for Statoil(1998 – 2015), Aibel, Aker Solutions, og Gassco, samt Commercial Mindset for Total E&P. Eierstyring og strategisk porteføljestyring for Sjøfartsdirektoratet, samt ENOVA(forretningsutvikling, -forståelse og investeringsanalyse; pågått i 2018)
Jon Lereim ble beskikket i Statsråd til professor i marine konstruksjoner ved NTNU(NTH) i 1987, samt tilknyttet BI siden 1991.
Jon Lereim har vært gjesteprofessor ved Nanyang Technological University, Singapore og ved Lorange School of Business, Zurich, Sveits
Jon Lereim var prosjektsjef for bygging av E6 Østfold, og prosjektdirektør for skisseprosjektfasen på Nye Nasjonalmuseet(innleid til Rambøll)
Jon Lereim er leder av faggruppen for Porteføljestyring i Prosjekt Norge
Medlem av External Examiner Board Cranfield University, UK, School of Management, MBA’s (Cranfield nr. 3 i UK)
Publikasjoner: ca. 80 innen teknologi og ca. 30 innen prosjektledelse/økonomi, kontraktstyring og risikostyring
Lærebøker:
Lereim: «Quality & Risk Management in Projects», Q3, 2019, Terp Publishing – en ren digital lærebok
Kolltveit, Lereim og Reve: «Prosjekt – strategi, organisering og gjennomføring» 3dje utgave Universitetsforlaget, 2009
Lereim: «Kvalitetsledelse i prosjekter», Akademika/Fagbokforlaget, 2013
Lereim, J.: Editor in Chief for Proceedings from 12th World Congress in Project Management, 1994
A. Almar Næss et al: «Fatigue Handbook», Tapir, kapittel 11 Unstable Fracture, 1986

Hermann Steen Wiencke

Konsulent/Partner, Proactima

Hermann har mer enn 30 års erfaring innen risikostyring, beredskap og HMS-styring. Han er utdannet prosessingeniør ved NTH (NTNU) i 1989 har en mastergrad i teknologiledelse ved MIT/NTNU fra 1997. Hermann jobbet i Det Norske Veritas fra 1990 frem til 2003, da han var med på å starte Proactima. Hermann har vært daglig leder i Proactima fra 2003 til 2018, men har i tillegg jobbet mye innen fagområdet risikostyring / risikoanalyse. Han har jobbet i samarbeid med UiS/IRIS og holder en rekke kurs, forelesninger og foredrag hos kunder og på Universitetet i Stavanger (UiS), bl.a. kurs i risikostyring. sikkerhetsstyringskurs og kurs i anvendt risikoanalyse.
Hermann har i mange år jobbet opp mot offentlig forvaltning og myndigheter, og skrevet flere nasjonale veiledere i risikostyring / risikoanalyse i ulike sektorer, bl.a. annet «Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen» for NVE, «Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen» for DSB, «Veileder for risikoanalyser av vegtunneler» for Vegdirektoratet.
Han har jobbet på store prosjekter på departements- og forvaltningsnivå, bl.a. mot Samferdselsdepartementet (KRISIS), Utenriksdepartementet, NVE, Vegdirektoratet og Petroleumstilsynet, i tillegg til ROS-analyser på kommunalt og regionalt nivå. I 2017 ledet han arbeidet med en stor risiko og sårbarhetsanalyse for Justissektoren i Norge på vegne av DSB, der bl.a. cyber security og det nasjonale / internasjonalt trusselbilde var viktige elementer, og i 2018 jobbet han på et prosjekt mot Kommunal-moderniseringsdepartementet som heter «Utredning av sikkerheten i de demokratiske prosessene i Norge» med bl.a. fokus på cyber risko knyttet til valgprosessen i Norge.
Hermann har lang erfaring innen arbeid med sikkerhet i olje og gass industrien, og jobber også med metodeutvikling og risikoforståelse knyttet til endringer i trusselbildet som følge av teknologi og samfunnsutvikling. Han har jobbet mye med å se sikring / security faget i en kontekst av helhetlig risikostyring. Hermann har deltatt i en rekke forskningsprosjekter og har publisert flere artikler innen fagområdet.

NØKKELKOMPETANSE
 Risikostyring og analyse
 Metodeutvikling
 HMS-styring

Practical information

Arrangør:

Norsk Petroleumsforening (NPF)

Konferansespråk:

Norsk

Komite:

 • Bjørnar Heide, Petroleumstilsynet (ptil)– Komitéleder
 • Richard Heyerdahl, Proactima – Komitémedlem
 • Olav Yttredal, Equinor – Komitémedlem
 • Leif Gunnar Hestholm, Aker BP – Komitémedlem
 • Lars Bjarne Røvang, Gassco – Komitémedlem
 • Olav Nyvold, Vår Energi – Komitémedlem
 • Sissel H. Jore, UiS – Komitémedlem
 • Jorunn Seljelid, Safetec – Komitémedlem
 • Kristin H. Øinæs, Norsk Petroleumsforening (NPF) – Prosjektleder

Påmelding til konferansen:

Via påmeldingsknappen på denne siden eller på e-post til kristin.oinaes@npf.no

Påmeldingsfrist:

27. april 2021

Konferanseavgift:

Kr 4.400 for NPF-personlige medlemmer (ekskl. 25 % mva)
Kr 5.900 for andre (ekskl. 25 % mva)

“Nett” – pris inkluderer:

 • Tilgang til å se konferansen direkte via nettleser
 • Konferansepresentasjoner

Spesial tilbud!

 • Vi gir 50% kvantumsrabatter til selskaper som registrerer mer enn 5 deltakere
 • Ta med en kollega under 30 år for halv pris! Deltaker nr. 2 eller flere under 30 år fra samme arbeidsgiver får 50% rabatt på konferanseavgiften. Kontakt prosjektleder Kristin Øinæs for registrering.

Medlemskap i Norsk Petroleumsforening (NPF):

Vi tilbyr konferansedeltakere å kjøpe medlemskap i NPF samtidig med konferansepåmelding og betaling. 1 års medlemskap for konferansedeltakere koster NOK 1.000.

Avbestilling:

Kr 2.000 i avbestillingsgebyr.
Full avgift betales ved avbestilling etter avmeldingsfristens utløp (13. april 2021).

Betaling:

Avgiften bes innbetalt direkte med kredittkort (Master Card/Visa/AmEx) eller faktura ved påmelding. Ved registrering av mangelfull informasjon som betaler (firma), fakturaadresse, manglende referanse eller endringer påløper et gebyr på NOK 150. Alle internasjonale betalinger må være godkjent før konferansestart.

Presentasjoner:

Godkjente presentasjoner vil bli publisert i etterkant av konferansen. Deltakere vil bli informert når de er tilgjengelige.

Kontaktperson / prosjektleder:

Kristin H. Øinæs
Telefon: 45 50 74 75
E-post: kristin.oinaes@npf.no

 

Ved en avlysning av arrangementet fra NPFs side refunderes deltaker- og utstillingsavgift. Eventuelle utgifter eller egenarbeid deltakerne / utstillerne har hatt i anledning arrangementet erstattes ikke.