Studiefondsprisen 2005: Forutsigbarhet er nøkkelen til utvikling i nord – Debatten

– Debatten etter fremleggelsen av forvaltningsplanen må nå fokusere på hvordan aktiviteten skal være i Barentshavet, ikke om vi skal ha olje- og gassvirksomhet, mener Johan P. Barlindhaug.

– Nå som vi har fått på plass forvaltningsplanen for nordområdene, må vi fokusere på hvordan vi skal få størst mulige ringvirkninger av virksomheten. Ikke minst gjenstår debatten om hvordan løse utfordringene i forhold til miljø kontra verdiskapning, sier han.

Barlindhaug ble på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord tildelt Studiefondets pris for sitt lange engasjement for å sette nordområdenes energi og ressurspotensial inn i den politiske virkelighet. Torsdag 27. april delte han sine tanker om forvaltningen av nordområdene med over 50 fremmøtte på NPFs presentasjon og paneldebatt.

Effekt i nord

Barlindhaug viser til at utbyggingen av Snøhvit så langt har hatt begrenset regional effekt selv om kontraktsvolumene har vært betydelig større enn forutsatt. Spesielt er det lite av de krevende arbeidsoppgavene som er blitt utført til regionen. God kontinuitet i lisenstildelingen og like konkurransevilkår med sørnorsk industri vil være de viktigste forutsetninger for at nordnorsk industri kan øke sin deltakelse.

Industrielle ringvirkninger

På nasjonalt nivå mener han at debatten nå bør fokusere på de langsiktige industrielle mål vi bør ha og lanserer selv følgende ambisjon for regjeringens forskningsprogram Barents 2020:

 

”Norge skal ha utviklet en teknologi for Barentshavet som gjør oss i stand til i 2015 å operere i alle åpne områder og i 2030 å operere i alle islagte områder.”

 

– Dette er fullt mulig, men det er urealistisk å tro at næringslivet vil investere når de ikke vet om det vil bli bygget ut flere felt. Derfor må vi nå slutte å diskutere om vi skal bygge ut. Vi må tørre å ha målsetninger vi må strekke oss etter og fokusere på hva og hvordan vi skal utvikle området, mener Barlindhaug.

– Vi kan ikke i nye fire år si at ”Vi må vente på den neste forvaltningsplanen”. Vi blir ikke ledende hvis vi ikke er aktive. Teknologiutviklingen kommer kun gjennom praktisk arbeid og ved å løse de utfordringer vi blir stilt overfor. Det blir ikke investert i forskning eller utviklet ny teknologi hvis det ikke er anvendelse for den. Næringen trenger forutsigbarhet for å investere for den aktiviteten som kommer, sier han.

Tidligere tildelinger:
2004: Espen Barth Eide
2003: Konkraft

Andre artikler