Behov for olje og gass fra nord?

– Det blir behov for olje og gass også i fremtiden – og nordområdene kan spille en viktig rolle.

Det sier rådgiver Line Backer-Grøndahl i Kunnskapsparken Nord. Sammen med Trine Skårvik, fra Kimek og Andreas Inselseth, Kunnskapsparken Helgeland, skal hun holde åpningsforedraget under Petro-konferansen i Harstad, med en betrakting om fremtidens behov for energi fra nord.

De tre har tatt for seg en rekke ulike prognoser for fremtidens energibehov, og ser at anslaget for hvor mye olje og gass som vil etterspørres, varierer stort. Men alle prognosene antyder at olje og gass fortsatt vil spille en viktig rolle i verdens energimiks, også i scenarier der verden når togradersmålet i Parisavtalen.

– Uansett hvilket scenario vi ser på, vil det være et behov for olje og gass også i tiden fremover. Hvor mye, avhenger selvsagt av om hvilke spådommer som slår til, hvilken politisk vilje det er til utslippsreduksjoner og hvor stor andel fornybar energi får i energimiksen, sier Backer-Grøndahl.

– Da er det neste spørsmålet hvor denne oljen og gassen skal komme fra. Det er mye som taler for at den kan komme fra nord. IEA ønsker at Norge skal utvikle sine olje- og gassressurser, og hoveddelen av Norges uoppdagede funn er i Barentshavet. Vi har flere fordeler, både når det gjelder forsyningssikkerhet sikkerhetspolitisk og miljømessig, med lavere utslipp enn de fleste andre land knyttet til produksjonen. Utfordringene blir å redusere utslippene og ikke minst holde kostnadene nede, sier hun.

Petro 2017 arrangeres 30. og 31 august og har i år hovedtema: Viktige veivalg for fremtiden i nord. Konferansen har vært arrangert annet hvert år fra 1985 og er blitt en av de viktigste olje- og gasskonferansene i Norge. Årets konferanse samler som tidligere en rekke sentrale aktører fra næring, politikk og offentlig forvaltning.
Den overordnede målsettingen for konferansene er å sette på dagsorden tema som er viktig både på kort og lengre sikt for olje- og gassvirksomheten i Norskehavet og Barentshavet.

Andre artikler